شرکت اتحاد میراث ایرانیان

پروژه ها

 جنوب میدان نقش جهان

جنوب میدان نقش جهان

این طرح در همایش سازمان یونسکودر پکن در سال 2007 میلادی با عنوان« تجدیدحیات پایدار شهری، همبستگی اجتماعی و حفاظت میراثی» ارائه و موردتایید قرار گرفت و منجر به انعقاد قراردادی ما بین دفتر یونسکو در تهران و سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان شد.
سرای سیمرغ (فاز دوم)

سرای سیمرغ (فاز دوم)

از آنجایی که پروژه مرمت و احیای سرای سیمرغ با عنایت مسولین رو به اتمام می باشد، گام های اولیه برای پیشبرد مراحل طراحی فاز دوم پروژه سرای سیمرغ در دستور کار قرارگرفته است. فاز دوم پروژه شامل طراحی هتل و محوطه سبزسرای سیمرغ می باشد.
سرای سیمرغ (فازسوم)

سرای سیمرغ (فازسوم)

فاز سوم پروژه شامل تملک پلاک های مسکونی شماره 51 و 52 و 53 بوده که بعد از تملک به فضاهای خدماتی هتل الحاق میشود.

 شركت« اتحاد ميراث ايرانيان» در تاريخ 13 آذر ماه 90 با هدف فعاليت در حوزه ی گردشگری و بهره برداری از بناهای مرمت شده ی تاريخی، به شماره ی 46105 در اداره ی « ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی» ثبت شد. این شرکت همزمان با انجام فرآيند «ثبت»، تفاهم نامه ای سه جانبه را با سازمان های «نوسازی شهرداری اصفهان» و «ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان» امضا نمود؛ كه طی آن برابر مصوب كميسيون ماده ی 5 شهر اصفهان در راستای غنی سازی و احيای جنوب «ميدان نقش جهان»، و با توجه به توانمندی های گردشگری نهفته در اين محدوده، اقدام به خريداری و تملك بنای تاريخی به نام« خانه مجدالعلما» نمود. بر پايه ی اين تفاهم نامه اين« خانه تاریخی» مركز طرحی ست براي باز زنده سازی بافت جنوبی ميدان نقش جهان، كه پلاك های پيرامونی آن نيز طی برنامه ی توسعه ای، تملك و تجميع می گردد.

مرمت شیوه ای است که باید شخصیت فوق العاده ای را دارا باشد. هدف مرمت کشف و نگهداری ارزشهای تاریخی و شکلی بنای کهن بوده و این عمل بر مبنای احترام بر کیفیت قدیمی بنا و بر مستندات اصیل آن استوار است. عمل مرمت می باید هنگامی که فرضیه ها و احتمالات فرسودگی در وجود اجزای آن آغاز می گردد، متوقف شود. ضروری است که هرگونه عمل بازسازی و تکمیلی که به علت دلایل علمی و یا زیبایی ، لازم تشخیص داده شده، بخوبی مشخص گردد و محل تعمیر شده دارای علامتی از زمان اقدام باشد. همیشه قبل از آغاز عملیات مرمت باید مطالعاتی تاریخی و تحقیقات باستان شناختی در مورد بنای مورد نظر انجام بگیرد.